Regulamin Konkursu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Konkurs Krakowski

Regulamin Konkursu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa pn. „Konkurs Krakowski”.

 1. Organizator: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
  i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Czas trwania konkursu: formuła cykliczna, organizowany corocznie, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz harmonogramie Konkursu.
 3. Celem Konkursu jest propagowanie historii Krakowa i pogłębianie wiedzy o naszym Mieście
  i samorządzie gminnym wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich. Konkurs organizowany jest także
  w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promowania organizacji i działania Gminy Miejskiej Kraków, w tym jednostek pomocniczych oraz działań promocyjnych dotyczących Miasta Krakowa.
 4. Druga edycja Konkursu dotyczyć będzie prac na temat „Dlaczego lubię Kraków? – miasto malowane oczami dziecka”. Coroczne edycje konkursu obejmować będą wskazany temat prac, rodzaj i formę ich przedstawienia.
 5. W konkursie mogą wziąć uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z pracą konkursową i zgodą rodziców na udział
  w konkursie należy złożyć do sekretariatu szkoły. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu szkoła przesyła wraz z niezbędnymi dokumentami na adres Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa UMK pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków.
 6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika i jego opiekunów na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu zgodnie
  z przepisami ustawy z 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane tylko do celów konkursowych. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej późniejszą publikację lub prezentację oraz przetwarzanie w calach informacyjno-promocyjnych.
 7. Prace konkursowe – w pierwszym etapie zostaną ocenione przez szkoły, które zdecydują
  o zakwalifikowaniu do drugiego etapu maksymalnie pięciu prac autorstwa uczniów z danej placówki.
  W drugim etapie prace zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu, w składzie: Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz co najmniej dwie osoby poproszone do składu Kapituły przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z uwagi na zmieniająca się corocznie tematykę konkursu. Osoby te będą przedstawicielami środowiska naukowego lub artystycznego, znawcami tematu w zakresie corocznej problematyki konkursu. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają okolicznościowe upominki. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane
  w ramach wystawy pokonkursowej.
 9. Terminy przeprowadzania konkursu będą corocznie podawane w harmonogramie, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 10. Harmonogram Konkursu ogłaszany co roku obejmować będzie m.in. wskazanie:
  • aktualnego tematu konkursu wraz z określeniem rodzaju prac i formy ich dostarczenia;
  • ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • terminu uroczystości ogłoszenia najlepszych prac i ich Autorów, która odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4.
 11. Uwagi dodatkowe:
  • Regulamin konkursu oraz harmonogram konkursu dostępne są na stronie: www.konkurskrakowski.pl.
  • Informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: www.konkurskrakowski.pl oraz w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa i Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
  • Prace konkursowe będą przechowywane przez organizatora konkursu i zostaną wydane rodzicom uczestników konkursu. W przypadku ich nie odebrania w terminie do 31 marca 2018 r. prace te zostaną zniszczone.
  • Informacja o wynikach konkursu ukaże się w dwutygodniku miejskim KRAKÓW.PL oraz na portalu miejskim Magiczny Kraków.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Krakowskiego

Harmonogram Konkursu Krakowskiego Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – druga edycja w roku 2017 r. pn. „Dlaczego lubię Kraków? – miasto malowane oczami dziecka”.

 1. Ogłoszenie Konkursu Krakowskiego i zaprezentowanie harmonogramu nastąpi do 29 września 2017 r.
 2. Wykonanie prac konkursowych i rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu nastąpi do 17 listopada 2017 r. Dostarczenie prac do Kapituły konkursowej powinno nastąpić do 4 grudnia 2017 r. O skutecznym doręczeniu decyduje data dostarczenia. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2017 r. Oczekiwane są prace w formacie A3 lub A4 (rysunki, prace malarskie, kolaże) na temat „Dlaczego lubię Kraków? – miasto malowane oczami dziecka”. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu powinny zostać wysłane przez szkołę w specjalnie oznaczonej kopercie: „Konkurs Krakowski 2017_nazwa Szkoły”. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa klasy i szkoły oraz pełny adres zwrotny do szkoły (NAPISANE DRUKIEM).
 3. Zwycięzcy konkursu lub Dyrekcja Szkoły zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie upominków nastąpi do końca stycznia 2018 r.
 5. Ekspozycja najlepszych prac konkursowych w ramach wystawy pokonkursowej nastąpi w terminie styczeń 2018 r. – luty 2018 r.