Regulamin Konkursu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Konkurs Krakowski

Regulamin Konkursu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Konkurs Krakowski „Kraków – moje miejsce na Ziemi”
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

I. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Kancelaria Rady Miasta Krakowa.

II. Cele konkursu

 1. Propagowanie historii Krakowa i pogłębianie wiedzy o naszym Mieście oraz samorządzie gminnym wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich.
 2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promowanie organizacji i działań Gminy Miejskiej Kraków, w tym jednostek pomocniczych oraz działań promocyjnych dotyczących Miasta Krakowa.

III. Uczestnicy konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Trzecia edycja Konkursu dotyczyć będzie prac na temat „Kraków – moje miejsce na Ziemi”. Coroczne edycje konkursu obejmować będą wskazany temat prac, rodzaj i formę ich przedstawienia.
 3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
  • Kategoria I – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  • Kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • Kategoria III – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z pracą konkursową i zgodą rodziców na udział ich dziecka w konkursie należy złożyć do sekretariatu szkoły. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu szkoła przesyła/dostarcza wraz z niezbędnymi dokumentami na adres Kancelarii Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
 2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie akceptuje Regulamin i wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych na potrzeby konkursu.
 3. Prace konkursowe – w pierwszym etapie zostaną ocenione przez szkoły, które zdecydują o zakwalifikowaniu do drugiego etapu maksymalnie po trzech prac z każdej kategorii autorstwa uczniów z danej placówki.
 4. W drugim etapie prace zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu w składzie: Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz co najmniej dwie osoby poproszone do składu Kapituły przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z uwagi na zmieniającą się corocznie tematykę konkursu. Osoby te będą przedstawicielami środowiska naukowego lub artystycznego, znawcami tematu w zakresie corocznej problematyki konkursu.
 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają okolicznościowe upominki. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w ramach wystawy pokonkursowej.
 6. Terminy przeprowadzania konkursu będą corocznie podawane w harmonogramie, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 7. Harmonogram Konkursu ogłaszany co roku obejmować będzie m.in. wskazanie:
  aktualnego tematu konkursu wraz z określeniem rodzaju prac i formy ich dostarczenia;
  ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń;
  terminu uroczystości ogłoszenia najlepszych prac i ich Autorów, która odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków.
 8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy opiekuna. Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy.
 9. Dopuszcza się do udziału w konkursie wyłącznie prace dotychczas niepublikowane.
 10. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 11. Prace konkursowe będą przechowywane przez Organizatora Konkursu i zostaną wydane rodzicom/opiekunom uczestników konkursu. W przypadku ich nieodebrania w terminie do 31 lipca 2019 r. prace te zostaną zniszczone.

V. Publikacja prac

 1. Relacja z Konkursu, wręczenia nagród oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie www.konkurskrakowski.pl oraz mogą zostać opublikowane w prasie lub innych mediach.
 2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej (utworu), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  b) wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy wykonania,
  c) odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. sieć Internet),
  d) wykorzystanie dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu w szczególności prasy, telewizji, sieci Internet.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora Konkursu zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej (utworu), a w szczególności do przerabiania i adaptowania całości utworu lub jego fragmentów oraz wielokrotnego publikowania. Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczania pracy konkursowej (utworu) w całości lub dowolnych fragmentach, w publikacjach na dowolnych stronach internetowych.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na umieszczanie pracy konkursowej (utworu) we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych, marketingowych publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji.
 5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu związanych z tym Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatora Konkursu.

VI. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestnika Konkursu, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu Krakowskiego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie Krakowskim.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie organizowanym przez Organizatora.
 8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.
  10. W trosce o ochronę danych osobowych Urząd Miasta Krakowa wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.konkurskrakowski.pl
 2. Terminy przeprowadzania konkursu będą corocznie podawane w harmonogramie, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
 4. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Przyznanej w Konkursie nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani też na jej ekwiwalent pieniężny. Organizator nie udziela rękojmi za wady ani gwarancji jakości. Wszelkie roszczenia dotyczące wad czy jakości rzeczy stanowiących nagrodę w Konkursie, Uczestnik może zgłaszać jedynie do producenta lub do sprzedawcy rzeczy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 7. Regulamin konkursu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.konkurskrakowski.pl
 8. Informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: www.konkurskrakowski.pl oraz w Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 9. Informacja o wynikach konkursu ukaże się w dwutygodniku miejskim KRAKÓW.PL, na portalu miejskim Magiczny Kraków oraz www.konkurskrakowski.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Krakowskiego

Harmonogram Konkursu Krakowskiego Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – trzecia edycja w roku 2019 r. pn. „Kraków – moje miejsce na Ziemi”

 1. Ogłoszenie Konkursu Krakowskiego i zaprezentowanie harmonogramu nastąpi do 15 lutego 2019r.
 2. Wykonanie prac konkursowych i rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu nastąpi do
  17 maja 2019 r. Dostarczenie prac do Kapituły konkursowej powinno nastąpić do
  21 maja 2019 r. O skutecznym doręczeniu decyduje data dostarczenia. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi najpóźniej do 31 maja 2019 r. Oczekiwane są prace w formacie A3 lub A4 (rysunki, prace malarskie, kolaże) na temat „Kraków – moje miejsce na Ziemi”. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu powinny zostać wysłane/doręczone przez szkołę w specjalnie oznaczonej kopercie: „Konkurs Krakowski 2019. Nazwa Szkoły”. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy (NAPISANE DRUKOWANYMI, WIELKIMI LITERAMI).
 3. Zwycięzcy konkursu lub Dyrekcja Szkoły zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą
  e-mailową lub telefoniczną.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie upominków nastąpi do końca czerwca 2019 r.
 5. Ekspozycja najlepszych prac konkursowych w ramach wystawy pokonkursowej nastąpi po Gali Finałowej Konkursu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Krakowskiego – zgoda rodziców na udział w Konkursie Krakowskim organizowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa „Kraków – moje miejsce na Ziemi” – plik .doc